Облік інвестицій за методом участі в капіталі

uchet_iuny

«Головбух» № 29, 2015

Для консолідації з асоційованими компаніями інвестор при обліку власних інвестицій має використовувати метод участі у капіталі, за яким балансова вартість інвестиції відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Тож розкриємо практично головні аспекти застосування такого методу

Згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» під методом участі в капіталі розуміють метод обліку, відповідно до якого інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують залежно від зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування.

Згідно з цим методом інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю, і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Коригування балансової вартості можуть бути необхідними при зміні пропорційної частки інвестора в об’єкті інвестування, а також у разі змін в іншому сукупному доході об’єкта інвестування. Такі зміни включають і зміни, що виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частку інвестора в цих змінах визнають в іншому сукупному доході інвестора (див. МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

Коли є потенційні права голосу, частка інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування та в змінах власного капіталу об’єкта інвестування визначається на основі теперішніх часток у власності та не відображає можливу реалізацію чи конвертування потенційних прав голосу.

Метод участі в капіталі застосовують також і для обліку спільних підприємств, які до 2013 року повинні були проводити пропорційну консолідацію.

Детальніше у статті експерта з МСФЗ, сертифікованого аудитора Сергія Рогозного та фінансового аналітика, DipFA, MBA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.