Записи с меткой ‘МСФЗ’

ОЗ-3

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 3)

Як вже було зазначено у наших попередніх публікаціях, основні засоби є одним із головних активів практично будь-якого виробничого підприємства, тому що саме вони є ядром операційного процесу. Тому зовнішні користувачі фінансової звітності дуже зацікавлені в належному розкритті інформації про основні засоби.  «Обліково-політична» інформація Вимоги до розкриття інформації про основні засоби у звітності регламентовано МСБО 16 […]

ОЗ-2

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 2)

Особливістю основних засобів є той факт, що вони використовуються у господарській діяльності протягом тривалого періоду, приймаючи участь у кількох, а той й у десятках чи сотнях виробничих циклів. По мірі фізичного та морального старіння їх вартість повинна бути перенесена на витрати періоду чи собівартість вироблюваної продукції (робіт, послуг) через механізм амортизації.   Сутність амортизації  На […]

ОЗ-1

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 1)

Основні засоби є основою виробничого процесу будь-якого підприємства. Головним питанням при відображенні основних засобів є визнання активу, визначення балансової вартості, амортизаційні відрахування і коректне розкриття інформації. Дане питання відповідно до міжнародних стандартів регулює МСБО 16 «Основні засоби». Під основними засобами слід розуміти матеріальні об’єкти, що утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні […]

Державний грант в сільському господарстві: звітуємо згідно з МСФЗ правильно

Портал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», вересень 2015 Підприємства, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, для відображення державної допомоги керуються МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу “. Але для виробників сільськогосподарської продукції, враховуючи їх специфіку, для обліку і  розкриття інформації про отримані гранти передбачені окремі положення МСБО 41 “Сільське господарство”. У даній статті ми розглянемо […]

SvCWqanxN98

Живі гроші: Біологічні активи за МСФЗ

«Довідник економіста», серпень 2015 Однією з найважливіших галузей української економіки є сільське господарство. Це перспективний вид діяльності як для національних інвесторів, так і для закордонних. Облік результатів сільгоспдіяльності в Україні регулює національний стандарт П(С)БО 30 «Біологічні активи». Для підприємств, які перейшли до застосування МСФЗ, визначальним є МСБО 41 «Сільськогосподарська діяльність». Саме на міжнародному досвіді визнання та оцінки […]

uchet_iuny

Облік інвестицій за методом участі в капіталі

«Головбух» № 29, 2015 Для консолідації з асоційованими компаніями інвестор при обліку власних інвестицій має використовувати метод участі у капіталі, за яким балансова вартість інвестиції відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Тож розкриємо практично головні аспекти застосування такого методу Згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» під методом участі в […]

EU-Ukr

Директиви ЄС щодо консолідованої звітності

«Довідник економіста», липень 2015 Підписавши договір про асоціацію з Євроcоюзом, Україна чітко заявила про свій зовнішній вектор економічного і соціального розвитку. І взяла при цьому на себе низку додаткових зобов’язань щодо гармонізації законодавства. Серед них зобов’язання щодо імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС від 26.06.2013 р. «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів […]

SunFlField

Біологічні активи: Визнання та оцінка за міжнародними стандартами

Портал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», липень 2015 Однією з найважливіших галузей української економіки є сільськогосподарська діяльність, яка є привабливою для інвесторів – як національних, так і іноземних. Облік результатів такої діяльності регулюється в Україні національним стандартом П(С)БО 30 “Біологічні активи”, а для тих підприємств, які перейшли на застосування міжнародних стандартів – стандартом МСБО 41 “Сільське […]

Consolid

Підстави та етапи консолідації бізнес-комбінацій

«Аудитор України» № 6, 2015 Останнім часом фінансисти та підприємці все частіше зустрічаються з таким терміном, як «консолідація». Це слово походить від латинського словосполучення con – «разом» та solido – «зміцнюю», означаючи зміцнення чого-небудь, об’єднання, згуртування окремих осіб, груп, організацій для посилення боротьби за спільні цілі, злиття двох або декількох фірм, компаній. Про те, як […]

0505_inetreklama

Зміни в доходах за МСФЗ. Особливості визнання виручки за контрактами

«Довідник економіста», червень 2015 Будь-яке підприємство, що продає товари або надає послуги, а звітність складає за міжнародними стандартами, має використовувати МСБО 18 «Дохід».  Стандарт є основою при складанні фінансової звітності. Але з 1 січня 2017 року набуває чинності МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який, поміж іншим, замінить і МСФЗ 18. Про те, що […]